Pracownicy

 • Dyrektor

  dr Marta Dziewanowska-Pachowska — kustosz
  tel. (22) 278 93 02
  e-mail: biblioteka@chopin.edu.pl

 • Czytelnia

  Czytelnia oferuje wolny dostęp do książek i czasopism. Czytelnicy samodzielnie zdejmują interesujące ich książki z regałów i odkładają je na miejsce.

  tel. (22) 827 72 41 w. 234

  Bibliotekarze dyżurujący:
  mgr Ilona Jaworska - bibliotekarz
  mgr Barbara Kuklińska — st. bibliotekarz
  mgr Daria Obuchowicz - bibliotekarz
  mgr Ewelina Podrażka — st. bibliotekarz
   

 • Wypożyczalnia

  Wypożyczalnia oferuje możliwość wypożyczania nut i książek do domu wg ustalonych terminów i zasad (patrz: Zarządzenie nr 1 dyrektora biblioteki)

  tel. (22) 278 92 71

  e-mail: wypozyczalnia@chopin.edu.pl

  Bibliotekarze:
  mgr Paulina Doniec – st. bibliotekarz
  mgr Magdalena Laskowska-Mund – bibliotekarz
  mgr Magdalena Perendyk – st. bibliotekarz
  mgr Wojciech Szmidt – bibliotekarz

 • Fonoteka

  Fonoteka oferuje dostęp do zbiorów dźwię­kowych i audiowizualnych. Do korzy­sta­nia ze zbio­rów Fonoteki upraw­nieni są wyłącz­nie aktu­alni stu­denci, peda­go­dzy i pra­cow­nicy UMFC. Wszystkie zbiory zgro­ma­dzone na nośni­kach cyfro­wych są wypo­ży­czane stu­den­tom i pra­cow­ni­kom na okres jed­nego tygo­dnia. Jest też moż­li­wość zapo­zna­nia się z wybra­nymi pozy­cjami w jed­nej z pię­ciu kabin odsłu­cho­wych, wypo­sa­żo­nych w sprzęt CD i DVD.

  tel. (22) 278 92 61

  e-mail: fonoteka@chopin.edu.pl

  Pracownicy fonoteki:
  mgr Tomasz Jagłowski – kierownik, e-mail: tomasz.jaglowski@chopin.edu.pl
  mgr Barbara Kuklińska – st. bibliotekarz
  mgr Paulina Nikolaou-Chłopek – bibliotekarz
  mgr Danuta Walas – bibliotekarz

 • Biblioteka w Filii UMFC w Białymstoku

  Biblioteka powstała w 1975 r., organizacyjnie wchodzi w skład Biblioteki UMFC. Użytkownicy mogą korzystać z wypożyczalni, czytelni i fonoteki. 

  Więcej informacji: https://chopin.man.bialystok.pl/biblioteka/

  tel.: 85 742 15 07 wew. 501

  e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl

  mgr Ewa Mystkowska – kustosz, kierownik Biblioteki Wydziałowej w Filii UMFC w Białymstoku

  mgr Małgorzata Bogusz – kustosz

   

Godziny otwarcia

Czytelnia:

 • Poniedziałek - Piątek

  9.30 - 16.00

 • Przerwy: 12.00-12.15, 14.00-14.15

Wypożyczalnia:

 • Poniedziałek - Piątek

  9.30 - 16.00

 • Przerwa (codziennie): 13.30-14.00

Fonoteka:

 • Nieczynna do odwołania z powodu pandemii